Sample: 1

ID: 1

IoU

Average Precision: 75.00%

IoU

Average Precision: 75.00%

Sample: 2

ID: 2

IoU

Average Precision: 78.84%

IoU

Average Precision: 78.84%

Sample: 3

ID: 3

IoU

Average Precision: 78.39%

IoU

Average Precision: 78.39%

Sample: 4

ID: 4

IoU

Average Precision: 96.43%

IoU

Average Precision: 96.43%

Sample: 5

ID: 5

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 6

ID: 6

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 7

ID: 7

IoU

Average Precision: 59.82%

IoU

Average Precision: 59.82%

Sample: 8

ID: 8

IoU

Average Precision: 85.20%

IoU

Average Precision: 85.20%

Sample: 9

ID: 9

IoU

Average Precision: 84.66%

IoU

Average Precision: 84.66%

Sample: 10

ID: 10

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 11

ID: 11

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 12

ID: 12

IoU

Average Precision: 95.03%

IoU

Average Precision: 95.03%

Sample: 13

ID: 13

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 14

ID: 14

IoU

Average Precision: 88.89%

IoU

Average Precision: 88.89%

Sample: 15

ID: 15

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 16

ID: 16

IoU

Average Precision: 37.95%

IoU

Average Precision: 37.95%

Sample: 17

ID: 17

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 18

ID: 18

IoU

Average Precision: 64.58%

IoU

Average Precision: 64.58%

Sample: 19

ID: 19

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%

Sample: 20

ID: 20

IoU

Average Precision: 100.00%

IoU

Average Precision: 100.00%