method: TAP2020-12-08

Authors: Zhengyuan Yang, Yijuan Lu, Jianfeng Wang, Xi Yin, Dinei Florencio, Lijuan Wang, Cha Zhang, Lei Zhang, Jiebo Luo

Affiliation: Microsoft; University of Rochester

Description: We propose Text-Aware Pre-training (TAP) for Text-VQA and Text-Caption tasks.