method: GIT, Single Model2022-05-27

Authors: Jianfeng Wang, Zhengyuan Yang, Xiaowei Hu, Linjie Li, Kevin Lin, Zhe Gan, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang

Affiliation: Microsoft

Description: A Generative Image-to-text Transformer for Vision and Language