method: GIT2, Single Model2022-07-26

Authors: Jianfeng Wang, Zhengyuan Yang, Xiaowei Hu, Linjie Li, Kevin Lin, Zhe Gan, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang

Affiliation: Microsoft

Description: A larger model of GIT: A Generative Image-to-text Transformer for Vision and Language

GIT: A Generative Image-to-text Transformer for Vision and Language