method: task1_1904232019-04-23

Authors: Wenhao He, Yumei Li, Jianwei Wu, Tao Xue, Long Liu

Description: CNN based method.