method: Amap-CVLab2019-04-28

Authors: Xinran Liu, Tenghui Wang, Yuan Jiang, Zhen Tang, Zhihui Hao

Description: Attention-LSTM and char recognition