method: HUST_VLRGROUP2019-04-30

Authors: Mingkun Yang, Hui Zhang, Zhen Zhu, Mengde Xu, Jiehua Yang, Jing Wang, Yibin Ye, Shenggao Zhu, Dandan Tu

Description: crnn