method: H&H Lab2019-04-22

Authors: HUST_VLRGROUP(Mengde Xu, Zhen Zhu,Hui Zhang, Mingkun Yang, Jiehua Yang) & HUAWEI_CLOUD_EI(Jing Wang, Yibin Ye, Shenggao Zhu, Dandan Tu)

Description: we ensemble EAST and multi oriented corner to create a robust scene text detector. To make network learning easier, we modified the mutli-oriented corner network with a new branch borrowed from east added.