method: Linklogis_BigData2021-04-01

Authors: Shuhua Chen, Ruxian Li, Youwen Fan, Duowei Shi,Wei Wang, Jiajie Chen, Jianglong Tan

Affiliation: Big Data Team

Description: In this part, We followed Corner and Pannet network to do receipt detection task.