method: Bi-directional LSTM-CNNs-CRF (version2)2019-04-30

Authors: Dan Meng, Yao Xiao, Na He, Hao Wu, Zhou Shen

Description: Bi-directional LSTM-CNNs-CRF

Bi-directional LSTM-CNNs-CRF