method: H&H Lab2019-05-04

Authors: HUST_VLRGROUP(Hui Zhang, Mengde Xu, Mingkun Yang, Zhen Zhu, Jiehua Yang) & HUAWEI_CLOUD_EI(Jing Wang, Yibin Ye, Shenggao Zhu, Dandan Tu)

Description: We completed Task 3 using a structure similar to BiGRU-CNNs-CRF in Paper [1], and designed a number of constraint rules to correct the results.