method: CLTDR2019-04-28

Authors: Hong Wang, Weiyuan Shao, Haonan Qiu, Jianqi Ma, Zhiqiang Shen

Description: A center line based method