method: Fudan-Supremind Detection v32019-04-30

Authors: Yaowu Wei, Shangchao Su, Tairu Qiu, Xunyan Wang, Shaokang Lin, Zili Yi, Lei Deng, Mulin Xu, Jianqi Ma, Bin Li, Xiangyang Xue

Description: We propose a text segmentation algorithm based on Cascaded Mask-RCNN with deformable convolution and DenseASPP. And furthermore, we do some changes.