method: RRPN2019-06-03

Authors: Jianqi Ma (FDU), Weiyuan Shao(FDU),Hong Wang (CAS), Haonan Qiu (ECNU), Zhiqiang Shen (CMU)

Description: RRPN+FPN+resNeXt101+multiscale