method: cold_v32019-06-03

Authors: Dongbao Yang, Yudi Chen, Zhi Qiao, Xugong QIn, Yu Zhou.(IIE,CAS)

Description: with prior information