method: TH-DL-v12019-06-03

Authors: Ruijie Yan, Shanyu Xiao, Linhui Chen, Gang Yao, Junyang Cai, Yifan Peng, Zhaoqiu Wang, Liangrui Peng, Changsong Liu, Tsinghua University, Beijing, China

Description: The method for Task 4 is the combination of the text localization method for Task 1 and the text recognition method in multi-task learning described in Task 2.