method: RRPN+CLTDR2019-06-04

Authors: Haonan Qiu (ECNU), Weiyuan Shao(FDU),Hong Wang (CAS), Jianqi Ma (FDU), Zhiqiang Shen (CMU)

Description: Description: The detection network is RRPN. The recognition network is a CRNN-like structure.