method: bert2020-04-27

Authors: Zhixiang Xiong, Xingbo Zhao, Qiuyu Ren

Affiliation: xiongzx@tongji.edu.cn

Description: using bert to do question answering

Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[J]. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.