method: bert fulldata fintuned2020-05-09

Authors: Zhixiang Xiong, Xingbo Zhao, Qiuyu Ren

Affiliation: xiongzx@tongji.edu.cn

Description: Using Bert to do Document VQA. merge the context according to coordinates, top to down, left to right, feed into Bert model.