method: SCUT-HUAWEI2023-04-01

Authors: Qing Jiang, Dezhi Peng, Zhenhua Yang, Chongyu Liu, Lianwen Jin, Minghui Liao, Pu Lu

Affiliation: South China University of Technology; HUAWEI

Email: mountchicken@outlook.com

Description: We use DBNet++ for text detection and LayoutLMV3 for relation prediction (updated verison)