method: SCUT-HCII2016-07-18

Authors: Zhuoyao Zhong, Lianwen JIn

Description: DeepText2