method: FEN2017-06-25

Authors: Sheng Zhang, Yuliang Liu, Lianwen Jin, Canjie Luo

Description: A CNN based method. The paper is in preparation.