method: Sensetime line-level detection2017-11-15

Authors: Yingcheng Su, Xuebo Liu, Ding Liang, Junjie Yan

Description: A line-level detection method.