method: MCLAB_FCN2015-10-21

Authors: Zheng Zhang, Chengquan Zhang, Wei Shen, Cong Yao, Wenyu Liu, Xiang Bai

Description: Multi-Oriented Text Detection with Fully Convolutional Networks(CVPR2016).