method: HIK_OCR2017-02-24

Authors: Zhanzhan Cheng, Gang Zheng, Yunlu Xu, Fan Bai, Jie Wang, Ying Yao

Description: Scene text recognition with heuristic attention.