method: HoText_v12018-03-05

Authors: Zijian Zhou, Zhizhong Su, Shuangping Huang, Lianwen Jin

Description: An end to end training method, the paper is in preparation.