method: AppAI for Seal2023-03-20

Authors: Chuanjian Liu, Miao Rang, Zhenni Bi, Zhicheng Liu, Wenhui Dong, Yuyang Li, Dehua Zheng, Hailin Hu, Kai Han, Yunhe Wang

Affiliation: Noah

Description: This submission is used to update the results of seal title detection. In this version, we use multi-scale images to train the model.