method: AppAI for Seal2023-03-20

Authors: Chuanjian Liu, Miao Rang, Zhenni Bi, Zhicheng Liu, Wenhui Dong, Yuyang Li, Dehua Zheng, Hailin Hu, Kai Han, Yunhe Wang

Affiliation: Noah

Description: In this submission we use multi-scale images for training. Besides, we use many data augmentation methods to improve the accuracy.