method: Layoutlmv32023-03-16

Authors: Li Jie, Wang Wei, Li Songtao, Yang Yunxin, Chen Pengyu, Zhou Danya, Li Chao, Hu Shiyu, Zhang Yuqi, Xu Min, Zhao Yiru, Zhang Bin, Zhang Ruixue, Wang Di, Wang Hui, Xiang Dong

Affiliation: SPDB LAB

Email: lst1994824@163.com

Description: We use Layoutlm as the base model, through SER + RE methods to predict the k-v relationship in the picture。