method: VideoTextSCM2022-06-09

Authors: Yuzhe Gao*, Xing Li*, Jiajian Zhang*, Yu Zhou, Dian Jin, Jing Wang, Shenggao Zhu, Xiang Bai

Affiliation: HUST&HUAWEI_CLOUD_EI

Description: methods based on paper "Video Text Tracking With a Spatio-Temporal Complementary Model",
code address "https://github.com/lsabrinax/VideoTextSCM"