method: RRPN-22016-09-06

Authors: Jianqi Ma, Weiyuan Shao, Hao Ye, Li Wang, Hong Wang, Yingbin Zheng, Xiangyang Xue

Description: Arbitrary-Oriented Scene Text Detection via Rotation Proposals. arXiv:1703.01086