method: Megvii-EAST2017-06-19

Authors: Xinyu Zhou, Cong Yao, He Wen, Yuzhi Wang, Shuchang Zhou, Weiran He, Jiajun Liang

Description: EAST: An Efficient and Accurate Scene Text Detector, accepted to CVPR2017. https://arxiv.org/abs/1704.03155