method: Deep2Text-MO2015-04-02

Authors: Xu-Cheng Yin, Wei-Yi Pei, Chun Yang, Yuhang Zheng, Qi Gao, Guang-hai Ji, Xuwang Yin

Description: Text detection is conducted with USTB_TexStar for multi-orientation scene images [1,2].

[1] Xu-Cheng Yin, Xuwang Yin, Kaizhu Huang, and Hong-Wei Hao, “Robust text detection in natural scene images”, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 36(5): 970-983, 2014.
[2] Xu-Cheng Yin, Wei-Yi Pei, Xuwang Yin, Jun Zhang, and Hong-Wei Hao, “Multi-orientation scene text detection with adaptive clustering,” IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), preprint, 2015.