method: MCLAB_FCN2016-01-15

Authors: Zheng Zhang, Chengquan Zhang, Wei Shen, Cong Yao, Wenyu Liu, Xiang Bai

Description: Multi-Oriented Text Detection with Fully Convolutional Networks(CVPR2016).