method: SARI_FDU_RRPN2017-06-28

Authors: Jianqi Ma, Weiyuan Shao, Yingbin Zheng, Hong Wang, Li Wang, Hao Ye, Xiangyang Xue, Shanghai Advanced Research Institute, CAS & Fudan University

Description: Based on the Rotation Proposal Framework, from Arbitrary-Oriented Scene Text Detection
via Rotation Proposals Details of the rotation proposal framework(RRPN) can be found in Arbitrary-Oriented Scene Text Detection via Rotation Proposals arXiv:1703.01086.