method: PATech-AILab2018-08-27

Authors: Yayun Ji, Xinghua Zhu, Zhenhou Hong, Jianzong Wang, Jing Xiao.

Description: Instance segmentation based, use multiple data augmentation methods.