Sample: 1

ID: 309

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 2

ID: 315

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 3

ID: 332

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 4

ID: 370

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 5

ID: 419

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 6

ID: 438

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 7

ID: 443

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 8

ID: 531

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 9

ID: 629

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 10

ID: 634

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 11

ID: 716

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 12

ID: 723

IoU

Average Precision: 96.67%

Hmean: 26.32%

IoU 75%

Average Precision: 16.67%

Hmean: 10.53%

Sample: 13

ID: 731

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 14

ID: 735

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 15

ID: 790

IoU

Average Precision: 89.58%

Hmean: 21.05%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 16

ID: 801

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 17

ID: 825

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 18

ID: 828

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 19

ID: 902

IoU

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%

Sample: 20

ID: 1006

IoU

Average Precision: 6.67%

Hmean: 5.88%

IoU 75%

Average Precision: 0.00%

Hmean: 0.00%