method: SCUT-DLVClab2017-06-28

Authors: Yuliang Liu, Sheng Zhang, Lianwen Jin

Description: A CNN based method.