method: YY AI OCR Group2019-01-03

Authors: wanglei, liujianping, huangjiamian, wangweifeng

Description: first temptation