method: AntAI-Cognition2019-09-17

Authors: Qingpei Guo, Yudong Liu, Yonggang Li, Wei Zhang, Yongtao Wang, Jingdong Chen, Wei Chu

Affiliation: Ant Financial AI department & PKU

Description: We are from AntAI & PKU, it's a HTC-based ensemble method.