method: TencentAILab.v12018-01-19

Authors: Wei Zhang, Xinyu Li, Wu Liu, Pengrui Duan, Zhineng Chen, Xiaochun Cao, Zhifeng Li

Description: This run is based on Faster-RCNN, with rotational region proposals. By IIE of CAS, BUPT and TencentAILab.